آخرین به روز رسانی : سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت : 19:24


شماره حسابهای آیوت :

بانک ملی

شماره حساب
 0106068989009

شماره شبا

 IR650170000000106068989009

به نام شرکت تضامنی سعید ربیعی و شرکاء 

بانک ملت

شماره حساب

5841041028

شماره شبا

IR710120000000005841041028

به نام شرکت تضامنی سعید ربیعی و شرکاء 

بانک سینا

شماره حساب

392816220044001

شماره شبا

1R860590039281622004400001

به نام شرکت تضامنی سعید ربیعی و شرکاء 

بانک سامان

شماره حساب

835-40-5555535-1

شماره شبا

IR2305600835040055555001

به نام شرکت تضامنی سعید ربیعی و شرکاء 

بانک صادرات

شماره حساب

0109763985002

شماره شبا

IR029850976300100000019089

به نام شرکت تضامنی سعید ربیعی و شرکاء